اسناد دبیرخانه برای مراسم مدینه ی منوره پایتخت و مرکز فرهنگ و تمدن اسلامی مرکز تحقیقات و پژوهشهای مدینه ی منوره:

تاريخ النشر : چهارشنبه 23 آوريل 1434 عدد التعليقات : 0 الزيارات : 1878

بعد از صدور موافقت ارزشمند در تاریخ 9/6/1431هـ ، والا حضرت عبدالعزیز بن ماجد امیر منطقه ی مدینه ی منوره، دستور شروع کار و آماده سازی مقدمات مراسم را صادر کرد، و مرحله اول زمینه سازی برای مناسبت به دانشگاه اسلامی مدینه محول شد و مدیر دانشگاه استاد دکتر محمد بن علی عقلا به ریاست انجمن دبیرخانه کل انتخاب گردید و دانشگاه ضمن ابراز تشکر به شکل ممتاز و عالی شروع به اجرای مرحله ی اول نمود و نتایج زیر حاصل شد:

  • گفتگو و مذاکره با جهات و مسؤولین مختلف شرکت کننده در مناسبت و استقبال از مشارکتها و جدول بندی فعالیتها.
  • اطلاع رسانی در موردپى رزىشعار و نشان دادن طرحهای منتخب سپس انتخاب شعار نهایی برای مراسم بوسیله ی انجمن.  

و براساس موافقت والا حضرت سلمان بن عبدالعزیز ولیعهد و نایب رییس مجلس وزیران و وزیر دفاع و رییس کمیته نظارت مرکز تحقیقات و پژوهشهای مدینه ی منوره با آنچه که اعلی حضرت امیر عبدالعزیز بن ماجد امیر منطقه ی مدینه ی منوره و رییس انجمن عالی مناسبت اختیار مدینه ی منوره پایتخت و مرکز فرهنگ و تمدن اسلامی ، مرکز تحقیقات و پژوهشهای مدینه ی منوره عهده دار تنظیم اعمال مراسم و دبیر خانه کل آن خواهد بود، و مرکز شروع به تشکیل انجمن ها و زمینه سازی برای مراسم به نحو زیر نمود:  

  • ساختمانی برای دبیرخانه اجاره شد تا کارها در طی صبح و شب آنجا انجام شود و کمیته های کارکنان و متعاونین هم به آنها ملحق شود.
  • سایت مخصوصی برای مراسم درانترنت رزرو شده است که عبارت است از:

www.almadinahcic.org

www.almadinahcic.net

  • تشکیلگروه یا مجموعه اداری از میان متعاونین و مأمور و موظف کردن آنها به کار شبانه و مأمور کردن تعدادی از کارمندان مرکز تحقیقات و پژوهش های مدینه ی منوره به انجام اعمال اداری دبیرخانه.
  • دریافت بعضی از مشارکات و ارجاع دادن و فرستادن آنها جهت بررسی و مطلع کردن صاحبان آنها به تحویل گرفتن مشارکات.
  • آغاز مطالعه و بررسی فعالیتهای وارده از اطراف و جهات و تهیه ی برنامه های خاص از لحاظ تنظیم  هماهنگی ها و متابعه و پی گیری و تجويز به آن فعالیتها و تصویب و قبول آنها، و ارسال آنها به انجمن عالی با برنامه های عمومی فعالیتها جهت تصویب و پذیرش آنها.
  • ارسال فعالیتهای معتمد از هر جهت از جهات علاقمند به مشارکت در مراسم بر طبق معاییر و استانداردهای محدد و مشخص و اعلام شده و به پیوست آن فرمهای توصیفی فعالیتها و فرمهای هماهنگ کننده جهت تواصل و ارتباط.
  • باز کردن سایت خاص برای مراسم و آغاز ارسال بیانیه ها و معلومات و اخبار به شکل متتابع به نحوی که این سایت هنگام افتتاح مراسم و مناسبت سرشار ازمعلومات باشد.
  • تهیه ی نشریه یا خبرنامه ی اطلاع رسانی مخصوص مراسم که شامل تمامی مواردی نظیر اهداف مناسبت، موعد و زمان مناسبت، انجمن های رییسی، واحدهای فرعی تابع و پیرو دبیرخانه، و معلومات ارتباط با دبیرخانه ی مناسبت.

الاسم

 

البريد الالكتروني

   

التعليق